หน้าแรก

ประวัติความเป็นมาของชุมชน/หมู่บ้าน

                บ้านคลองช้างใหม่  หมู่ที่ ๑๐  เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่ที่ ๕  บ้านคลองช้าง  เนื่องจากราษฎรในหมู่ที่ ๕     บ้านคลองช้างได้พากันไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่และห่างออกจากหมู่บ้านเดิมเข้าทุกที  พร้อมกับมีจำนวนครัวเรือนและประชากรมากขึ้น   เป็นเหตุให้เกิดความลำบากในการติดต่อและประสานงานต่างๆ กับหมู่บ้านเดิม  ชาวบ้านจึงทำหนังสือขอแยกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  เรียกว่า “บ้านคลองช้างใหม่” ซึ่งเป็นหมู่ที่ ๑๐ ของตำบลวัดโบสถ์  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕  ปกครองโดยผู้ใหญ่บ้านคนแรกและคนปัจจุบันคือ  นายชม  จันทร์ส่ง

  ที่ตั้ง

ทิศเหนือ          ติดกับ   หมู่ที่ ๖ ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

ทิศใต้             ติดกับ   หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอวัดโบสถ์   จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก     ติดกับ   หมู่ที่ ๕  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอวัดโบสถ์   จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันตก      ติดกับ   หมู่ที่ ๖ ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่บ้านคลองช้างใหม่  หมู่ที่ ๑๐  ต.วัดโบสถ์  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก

                              แผนที่ คลองช้างใหม่

จำนวนประชากร  บ้านคลองช้างใหม่มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 144 ครัวเรือน  โดยแยกเป็นประชากรตามช่วงอายุ ชาย – หญิง  ดังนี้

           ประชากร (จำแนกตามช่วงอายุ/แยกชาย-หญิง) (สามารถปรับตามช่วงอายุ จปฐ. ในปีปัจจุบันได้)

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย

จำนวนเพศหญิง

จำนวนรวม

  (คน)

(คน)

(คน)

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม

๑ ปีเต็ม – ๒ ปี

๑๐

๓ ปีเต็ม – ๕ ปี

๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปี

๑๙

๑๗

๓๖

๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี

๑๔

๑๖

๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปี

๑๔

๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ปี

๒๗

๒๖

๕๓

๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปี

๗๒

๗๗

๑๔๙

๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปี

๓๔

๓๖

๗๐

มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป

๔๓

๓๖

๗๙

รวม

๒๒๘

๒๑๐

๔๓๘

หมายเหตุ  * จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๘

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  และที่ดอนบางส่วน  ลักษณะการอาศัยอยู่ของบ้านค่อนข้างกระจาย  ไปตามถนนลาดยางสายพิษณุโลก – เด่นชัย  โดยอยู่ห่างจากอำเภอวัดโบสถ์ไปทางทิศเหหนือ ระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  ทำนา ทำไร่ ทำสวน  และพื้นที่นาส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม)

วิสัยทัศน์

 “พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจรุ่งเรือง  ฟูเฟื่องการพัฒนา  นำพาสู่ธรรมาชาติ”

อาชีพ  บ้านคลองช้างใหม่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก  คือ  การทำนา  รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง

สภาพทางเศรษฐกิจ   บ้านคลองช้างใหม่มีรายได้เฉลี่ย  ๖๖,๓๐๔  บาท/คน/ปี (ครัวเรือนละ ๒๐๑,๖๗๓ บาท)  และมีรายจ่ายเฉลี่ย ๓๔,๒๔๓ บาท/คน/ปี (ครัวเรือนละ ๑๐๔,๑๕๗ บาท)

ศาสนา   บ้านคลองช้างใหม่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ข้อมูลกลุ่ม/องค์กรในชุมชน 

๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง         นายชม      จันทร์ส่ง                ประธาน

๒. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต             นายชม      จันทร์ส่ง                ประธาน

๓.  กลุ่มกองทุนพัฒนาสตรี                    นางเรียม   แพ่งมิ่ง                  ประธาน

๔.  กองทุนกลุ่มเลี้ยงโค                        นายสุวิน   คุ้มจุ้ย                    ประธาน

๕. กลุ่มตลาดนัดโคกระบือ                     นายชม    จันทร์ส่ง                  ประธาน

๖. กลุ่มพวงหรีด                                    นางสาวพวงเงิน  จันทร์ส่ง       ประธาน

ข้อมูลการเมือง/การบริหาร    (ผู้นำชุมชน / ผู้นำท้องถิ่น / อาสาสมัคร)

๑.  นายชม  จันทร์ส่ง                     ผู้ใหญ่บ้าน         ประธาน กม.

๒. นางสาวพวงเงิน   จันทร์ส่ง         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๓. นายสมใจ    ไชยพงษ์                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๔. นางมงคล  แสงทับทิม               สมาชิก  อบต.

๕. นางเรียม  แพ่งมิ่ง                     สมาชิก  อบต.

๖. นางสาวสายไหม  โม้เกี้ยง         ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

๗. นายชวิง   ทิมปานสุข                อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

๘. นายสม   วงค์ชมพู                   ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

๙. นางอำไพ   อ่อนอ้น                  อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)

๑๐. นางสาวพวงเงิน  จันทร์ส่ง       อสม. / ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน / กม. /

อกม.(อาสาเกษตรหมู่บ้าน)

๑๑. นายสมคิด   บุญเหม               อสม.

๑๒. นางสมพาน  นาคขำ                อสม.

๑๓. นางประไพ   นาคขำ               อสม.

๑๔. นางสำราญ  บุญเหม               อสม.

๑๕. นางมาลี  ทิมปานสุข               อสม.

๑๖. นางมณี  ไชยพงษ์                  อสม.

๑๗. นางสุภัชชา  อ่อนดาบ             อสม.

๑๙. นางดวงพร  อ้นรัก                   อสม.

๒๐. นางลำพูน  อ่อนดาบ               อสม

๒๑. นางจำเนียร  สถาพรวรกิจ        อสม.

๒๒. นางทุเรียน  บุญเหม               อสม.

 ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีที่สำคัญ

๑.  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

๒.  ทำบุญวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ตักบาตรเทโว

๓. ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีลอยกระทง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ปราชญ์ชาวบ้าน)

๑.  แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน  ได้แก่  ๑. นายสำราญ  บุญเหม  อายุ  ๗๗  ปี       ที่อยู่  ๕๙/๑ หมู่ที่  ๑๐  บ้านคลองช้างใหม่  มีความสามารถด้านหมอพ่น  งูสวัด  พ่นเส้น            ๒. นายจำรอง  สว่างอารมณ์  อายุ  ๘๗  ปี  ที่อยู่  ๗๑/๑  หมู่ที่  ๑๐  บ้านคลองช้างใหม่  มีความสามารถด้านหมอพ่น  พ่นซางเด็ก

๒. ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น   ได้แก่  ๑. นายสำราญ  บุญเหม  อายุ  ๗๘  ปี  ที่อยู่  ๕๙/๑ หมู่ที่  ๑๐  บ้านคลองช้างใหม่  มีความสามารถตีกลอง  ฝึกเยาวชน  ประชาชนตีกลองยาว  ๒. นางศรีนวล  แสงทับทิม  อายุ  ๗๔  ปี  ที่อยู่  ๔๒/๑  หมู่ที่  ๑๐  บ้านคลองช้างใหม่  มีความสามารถด้านทำบายศรี

๓. งานฝีมือต่าง ๆ  เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น   ได้แก่ ๑ . นายสามารถ  ศรีทะบก อายุ  ๕๕  ปี  ที่อยู่  ๒๙๔ หมู่ที่  ๑๐ มีความสามารถด้านช่างไม้ต่าง ๆ   ๒. นางแก้ว  คุ้มท้วม  อายุ  ๕๗  ปี  ที่อยู่  ๑๒๘  หมู่ที่  ๑๐  มีความสามารถด้านจักสานไม้ไผ่         ๓. นางทองศรี  ฝอยทอง  อายุ  ๔๖ ปี  ที่อยู่ ๔ หมู่ที่ ๑๐  ทำไม้กวาดดอกหญ้า รับเป็นวิทยากร       ๔. นางเรียม  แพ่งมิ่ง อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ ๘๐/๑  หมู่ที่ ๑๐ มีความสามารถด้านเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ การถักกระเป๋ารูปแบบต่างๆ                                                                                                     ๕. นายสามารถ  โม้เกี้ยง  อายุ ๔๘ ปี  ที่อยู่ ๓๑๕ หมู่ที่ ๑๐ มีความสามารถทำเฟอร์นิเจอ์ไม้          ๖.  นางสาวพวงเงิน  จันทร์ส่ง อายุ ๔๒ ปีที่อยู่ ๓๑๕ หมู่ที่ ๑๐ มีความสามารถด้านติดตา ตอนกิ่ง

๔. ด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่                                                                                         ๑. นางอุทัย  สานุช   อายุ  ๔๗  ปี  ที่อยู่  ๓๕/๕    หมู่ที่  ๑๐  มีความสามารถการถนอมอาหาร  ผลไม้  ปลา

๕. ด้านโหราศาสตร์  ได้แก่                                                                                                ๑. นางลำใย  จันทร์ส่ง   อายุ  ๘๙  ปี  ที่อยู่  ๕๙  หมู่ที่  ๑๐  มีความสามารถด้านแกว่งเบี้ย  หมอดู

๖. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  ได้แก่                                                                                 ๑. นางสาวพวงเงิน  จันทร์ส่ง  อายุ  ๔๒  ปี  ที่อยู่  ๓๑๕ หมู่ที่  ๑๐  มีความสามารถด้านการจัดการกองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพ                                                                                                 ๒. นายลูกคิด  บุญเหม   อายุ  ๕๕  ปี  ที่อยู่  ๓๑๖  หมู่ที่  ๑๐  มีความสามารถด้านการรวมกลุ่ม  การประชาสัมพันธ์

๗. ด้านอาชีพ  ได้แก่                                                                                                           ๑. นายสนอง  แสงทับทิม อายุ ๔๘ ปี  ที่อยู้  ๔๒/๑ หมู่ที่ ๑๐ มีความสามารถด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด   ๒. นายชม  จันทร์ส่ง  อายุ  ๕๘ ปี ที่อยู่  ๗๑  หมู่ที่ ๑๐  มีความสามารถด้านการเลี้ยงโค

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ

บ้านคลองช้างใหม่  เคยมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำไม้ปิ้งไก่  กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด  ซึ่งปัจจุบันยังคงทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน

  การเดินทางไปยังหมู่บ้าน

บ้านคลองช้างใหม่ตั้งอยู่ติดกับถนนสายพิษณุโลก – เด่นชัย  อยู่ห่างจากอำเภอวัดโบสถ์   ประมาณ  ๕  กิโลเมตร  สามารถเดินทางไปตามถนนสายพิษณุโลก – เด่นชัย  ก็จะพบกับบ้านคลองช้างใหม่


Advertisements